reklama koszalin, drukarnia koszalin, drukarnia internetowa koszalin , drukarnia, Reklama Koszalin, ulotki koszalin, karty plastikowe, banery koszalin

Regulamin

1.Postanowienia ogólne

1.1 Właścicielem i Administratorem Drukarni Online jest:

Agencja Wydawniczo Reklamowa "DRUKARNIA"
75-644 Koszalin, ul. Cisowa 11, NIP 669-10-31-19
Ewidencja działalności gospodarczej prowadzonej przez Urząd Miejski w Koszalinie

Zwanej dalej jako „administrator” lub „usługodawca”.

1.2 Serwis Drukarni  Online dostępny jest pod  telefonem 606889471
1.3 Niniejszy regulamin określa:

a) warunki korzystania z serwisu;
b) zasady przyjmowania zleceń;
c) zasady dotyczące zarządzaniem danymi klienta;
d) warunki reklamacji;
e) warunki przyjmowania plików do druku;
f) odpowiedzialność Drukarni

2. Warunki korzystania z serwisu

2.1 Korzystanie z serwisu Online oznacza, że akceptują państwo niniejszy

regulamin i zasady w nim zawarte i jednocześnie ustawę o ochroniei przetwarzaniu

danych osobowych.

2.2 Z serwisu mogą korzystać wyłącznie osoby posiadające konto w systemie Online.

2.3 Aby utworzyć konto w systemie  Online należy wypełnić Formularz rejestracyjny

znajdujący się na stronie Drukarni Online.

2.4 Konto danego klienta w systemie  Online może zostać zlikwidowane przez
administratora w przypadku nie przestrzegania regulaminu lub w przypadku
zakończenia współpracy z danym klientem.

2.5 Drukarnia  zastrzega sobie prawo do przechowywania danych dotyczących
klienta (dane wprowadzone przy tworzeniu konta) oraz wszystkich danych
dotyczących zleceń klienta, którego konto zostało usunięte.

2.6 Dane wprowadzone przez klienta przy tworzeniu konta w systemie
Online można zmienić zgłaszając pisemną prośbę na adres biuro@drukland.pl

3.Zamówienia - warunki

3.1 Zamówień mogą dokonywać jedynie klienci posiadający konto w systemie Online. Wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia jest równoznaczne z zamówieniem usługi. Czas realizacji usługi jest liczony od momentu akceptacji danych niezbędnych do realizacji zamówienia przez usługodawcę. Proces weryfikacji może być rozpoczęty po spełnieniu następujących warunków:
- należy wgrać plik, i skojarzyć plik ze zleceniem;
- dokonać płatności (przy wyborze metody “Przedpłata przelewem”);
- przekazać zlecenie do realizacji;

3.2 Terminy przyjmowania zleceń .
Zamówienia w systemie  Online można składać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

3.3 Warunki realizacji zamówienia
Zlecenia standardowe (zawarte w cenniku) w systemie  Online będą realizowane zgodnie z terminami przypisanymi do poszczególnych produktów Drukarni. Terminy realizacji zleceń niestandardowych – niezawartych w cenniku systemu Online będą ustalane indywidualnie z klientem.

3.4 Termin realizacji każdego zlecenia jest liczony od momentu akceptacji przez drukarnię danych dostarczonych przez klienta. W przypadku zamówień nietypowych Drukarnia zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji.

3.5 Towar dostarczony do klienta na warunkach płatności "za pobraniem" a nie podjęty zgodnie z pkt. 3.1 o ważności transakcji, pozostaje do odbioru w siedzibie „usługodawcy"zaś forma płatności na fakturze podlega korekcie
na „płatność przelewem" (o czym odrębnym pismem powiadomiony zostanie zamawiający) i podlega procedurze dochodzeniowej tak jak usługi zrealizowane.

3.6 Zamówienia:
- nieopłacone,
- nieprzekazane do realizacji,
- odrzucone i nie wznowione starsze niż 30 dni będą automatycznie usuwane.

4. Reklamacje - sposób zgłaszania

4.1 Reklamację może złożyć każdy klient zalogowany w systemie Online, posiadający konto i zrealizowane zamówienie. Reklamacje można złożyć za pośrednictwem systemu Online logując się na swoje konto. Wszelkie inne uwagi dotyczące reklamowanego zamówienia można przesyłać na adres biuro@drukland.pl

4.2 Warunki zgłoszenia reklamacji

4.2.1 Zgłaszając reklamację klient winien jest zawsze posługiwać się loginem uzyskanym przy rejestracji w systemie Online oraz numerem zlecenia, które chce zareklamować.

4.2.2 Każda reklamacja powinna zawierać dokładny opis niezgodności.

4.2.3 W przypadku zgłoszenia za pośrednictwem systemu Online niezbędne jest uzupełnienie odpowiednich informacji w tabeli oraz opis niezgodności. Reklamacje nie spełniające tych kryteriów nie będą rozpatrywane.

4.2.4 Każda reklamacja zgłoszona przez klienta i spełniająca powyższe warunki będzie

rozpatrywana indywidualnie.

4.2.5 Terminy zgłoszenia reklamacji
Reklamacje można złożyć do 2 dni od momentu dostawy. Po tym czasie
reklamacja danej usługi nie będzie rozpatrywana.

4.2.6 Zgłoszenia reklamacji przyjmowane są w dni robocze do godz. 16:00.

4.2.7 Reklamacje bez względu na rodzaj zgłoszenia będą rozpatrywanew ciągu 24h

licząc od momentu zgłoszenia.Reklamacje należy złożyć za pośrednictwem systemu Online logując się na swoje konto.

4.3 Warunki składania reklamacji na przesyłki

4.3.1 Widoczne uszkodzenie lub częściowa utrata towaru

- Zastrzeżenie należy odnotować na dokumencie przewozowym natychmiast po otrzymaniu towaru oraz sporządzić protokół szkodowy w obecności przewoźnika. Zgłoszenia reklamacyjne należy zgłaszać pisemnie w ciągu 5 dni od dnia przyjęcia przesyłki. W przypadku uszkodzenia przesyłki, Odbiorca zobowiązany jest do jej pozostawienia do dyspozycji Drukarni do czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego. Reklamacja wniesiona po upływie 7 dni od daty przyjęcia przesyłki bez zastrzeżeń, powoduje wygaśnięcie roszczeń.

4.3.2 Opóźnienie w doręczeniu przesyłki

Odbiorca musi zaznaczyć ten fakt na liście przewozowym w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej. Wymagane jest podanie daty i godziny doręczenia oraz przyczyny opóźnienia doręczenia przesyłki (podana przez przedstawiciela firmy kurierskiej).

W przypadku udokumentowanej odmowy przyjęcia przesyłki przez Odbiorcę przesyłka jest zwracana do Drukarni na koszt Odbiorcy.

Przesyłkę, która nie nadeszła do miejsca przeznaczenia wskazanego w liście przewozowym w ciągu 30 dni od upływu przewidywanego terminu wykonania usługi, uważa się za utraconą.

Reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowyo świadczenie Usług i Usług dodatkowych może składać do firm kurierskich wyłącznie Drukarnia. Reklamacje należy składać na piśmie w terminie 7 dni

4.4 Akceptacja plików odrzuconych

Kliknięcie przycisku "Akceptuję plik mimo jego odrzucenia" powoduje zaakceptowanie pliku graficznego łącznie z jego błędami, i przekazanie zlecenia do druku. Zlecenia takie NIE PODLEGAJĄ REKLAMACJI, nie można ich także ANULOWAĆ.

5. Materiały przygotowane do druku

5.1 Drukarnia  nie odpowiada za treści zawarte w pracach przesłanych przez klienta. Jeśli materiały zawierają treści niezgodne z prawem, drukarnia może odmówić drukowania takich materiałów.

5.2 Drukarnia nie dokonuje korekty (treści) w materiałach przesłanych przez klienta

5.3 Materiały przesłane do druku powinny być przygotowane według specyfikacji. Drukarnia NIE PONOSI odpowiedzialności za źle przygotowane lub niezgodne ze specyfikacją materiały oraz wynikające z tego tytułu błędy w druku.

5.4 Wszystkie dokonywane przez Drukarnię korekty prac są przesyłane do klienta celem akceptacji. Czas realizacji pracy w takim przypadku liczony jest od momentu otrzymania od klienta akceptacji (poprzez serwis Drukarni  Online).

5.5. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za wgrane do systemu pliki graficzne.

5.6 Drukarnia  nie archiwizuje plików graficznych. Piki na serwerze FTP oraz przesłane do zleceń po 30 dniach są usuwane.

6. Zakres odpowiedzialności serwisu

6.1 Drukarnia  nie ponosi odpowiedzialności za:
a) Wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem treści;
b) Wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem technicznym.

W których nie były dokonywane korekty przez Drukarnię ;
c) Tolerancja błędu krajarki może wynieść do 2 mm.
d) Wydruk prac zaakceptowanych przez klienta a zawierających błędy
techniczne lub treściowe;
e) Opóźnienia w terminie realizacji wynikające z terminu dostarczenia poprawnych danych przez klienta;
f) Za terminowość przekazywania środków pomiędzy bankiem klienta a systemem Płatności.pl
g) Ilość, dostarczonego do Klienta, a zamówionego przez niego, produktu, pod warunkiem, że mieści się ona w przedziale +-5% ilości zamówionej przy zakupie.
h) Reklamacje dotyczące jakości przesyłek kurierskich będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po przedstawieniu dokumentów dotyczących szkody (patrz pkt. 4.3 regulaminu)


AHWFW-D7V6F-UDEY